Hirdetmények

2021. 03. 24., Szerda, 07:25 Kányai Kányafészek Óvoda és Konyha felvételi időpontjáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint:

„20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.”

Fenti szabályozástól eltérően a koronavírus terjedése okán a tavalyi évben kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter 7/2020 (III. 25.) EMMI határozata értelmében „a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.”

Az idei évben is, a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt előfordulhat, hogy a Kormány – a tavalyi évhez hasonlóan - központilag fogja szabályozni az óvodai beiratkozás menetét, ebben az esetben a központi szabályozás alapján fognak eljárni az óvodák a beiratkozás időpontjának, menetének meghatározásában.

Amennyiben a beiratkozás tervezett időpontjában már nem lesz veszélyhelyzet, úgy az általános szabályok szerint kell eljárni, de azt jelenleg nem lehet tudni, hogy milyen intézkedések lesznek még akkor is hatályban a jelenlegi korlátozó szabályok közül.

A fentiek figyelembevételével Kánya és Térsége Óvodafenntartó Társulás elnöke úgy döntött, hogy a Kányai Kányafészek Óvoda és Konyhánál az óvodai beíratás időpontját 2021. május 10-től 2021. május 20-áig terjedő időtartamban határozta meg. Egyben intézkedett a 2021. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetmény-nek az Önkormányzat honlapján (www.kapolyikoh.hu-n) való közzététele érdekében.

Amennyiben veszélyhelyzet fennállása esetén az Emberi Erőforrások Minisztere döntést hoz a beiratkozás központi időpontjáról és menetéről, a miniszteri döntés szerint kerül végrehajtásra a 2021. évi óvodai beiratkozás.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2024. 07. 25. 00:11

up