Hírek

2020. 03. 23., Hétfő, 14:59 ÚTMUTATÓ A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE ÉS A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSÉRE A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKBAN

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Jelen útmutatóban szereplő iránymutatással segíteni kívánjuk a szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, munkatársak veszélyhelyzet fennállás alatt követendő eljárását. Az útmutatóban foglaltak a veszélyhelyzet kihirdetésének időpontjától, 2020. március 11. napjától a veszélyhelyzet visszavonásáig érvényesek.

Minden ellátási forma esetében szükséges:

o A szolgáltató

 folyamatosan tájékozódjon a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett információkról (www.koronavirus.gov.hu),

 kövesse nyomon az Operatív Törzs bejelentéseit,

 a hozott intézkedésekről informálja az ellátottakat és a dolgozókat,

 a felmerülő kérdésekre adjon választ, valamint

 minden információt adjon át arról, hogy mit tehetnek az ellátottak és a dolgozók maguk és a környezetük védelme érdekében.

o A munkatársak fokozottan figyeljék az ellátást igénybevevők esetében a tünetek megjelenését, és haladéktalanul legyenek az ellátást igénybevevő segítségére a háziorvossal történő telefonos kapcsolatfelvételben.

o A szolgáltatást igénybevevő személyek figyelmét fel kell hívni, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt lehetőség szerint ne hagyják el saját otthonukat, a személyes találkozásokat minimalizálják az ellátásukat segítő hozzátartozókra, segítő szakemberekre és a rokonokkal, ismerősökkel való kapcsolattartást elsősorban telefonon és elektronikus úton valósítsák meg.

o Minden alapszolgáltatás esetében szükséges az ellátottakkal való rendszeres telefonos kapcsolatfelvétel és helyzetükről, állapotukról való érdeklődés, valamint a szükséges segítségnyújtás felajánlása.

o Az egyes alapszolgáltatások adminisztrációjának egyszerűsítéseként – higiéniai szempontok miatt – a napi igénybevételt igazoló ellátotti aláírás nem szükséges a veszélyhelyzet ideje alatt. Az adminisztrációs kötelezettség az ellátotti aláírás elhagyásán túlmenően változatlanul fennáll a KENYSZI-ben történő rögzítéssel együtt. Lényeges, hogy minden igénybevevő abban az ellátási formában kerüljön rögzítésre továbbra is, amelyre a megállapodása szól, és ezen ellátási formára vonatkozóan történjen meg a KENYSZI jelentés (pl. aki nappali ellátást vesz igénybe, az továbbra is nappali ellátott marad, de a járványra való tekintettel az ellátás biztosításának

o Az alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti dokumentáció (szakvélemények, orvosi papírok, stb.) bekérésétől el lehet tekinteni, a jogosultság vizsgálatát (pl. gondozási szükséglet vizsgálata) nem kell elvégezni a veszélyhelyzet ideje alatt. A veszélyhelyzet visszavonását követően – amennyiben az ellátott a továbbiakban is igényli az ellátást – a dokumentumokat be kell szerezni, és a jogosultság vizsgálatot le kell folytatni.

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás területén:

o Az idősekkel való rendszeres kapcsolattartás az állapotuk iránt való érdeklődés céljából kiemelten fontos.

o Fokozott figyelmet szükséges fordítani az idősek lelkiállapotára, hiszen a hozzátartozóik akár több hétig sem fogják tudni látogatni őket. Amennyiben úgy érzik, több személyes figyelemre van szüksége az idős ellátottnak, azt jelezzék a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat felé.

o Bevásárlás esetén javasolt azt úgy szervezni, hogy minél kevesebb helyről kerüljön sor a beszerzésre, csökkentve ezzel az érintkezések számát. A személyi segítés esetén a házi segítségnyújtás esetére írtak érvényesek.

o A gyógyszerkiváltás folyamata a veszélyhelyzet kihirdetése miatt egyszerűbbé vált. A patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg Társadalombiztosítási Adóazonosító Jelét (TAJ), és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.

o A köznevelési rendszer digitális átállásával a szállító szolgáltatásban felszabaduló kapacitásokat a többi feladat ellátására kell fordítani.

o A szolgáltatáshoz használt gépjárművet és segédeszközöket rendszeresen fertőtleníteni szükséges.

o A veszélyhelyzet időtartama alatt kerülni kell a csoportos szállításokat, ezzel csökkentve a fertőzésveszélyt!

o A falu- és tanyagondnoki gépkocsi használható személyes gondoskodást végző személyek szállítására és a tömegközlekedés használatából fakadó kockázatok minimalizálása érdekében.

o A veszélyhelyzetre tekintettel a területen működő más szociális alapszolgáltatással való együttműködésre, a tapasztalatok megosztására kiemelt figyelmet szükséges fordítani.

Idősek ellátása területén:

A 65 éves vagy annál idősebb igénybevevőt telefonon nyilatkoztatni kell arról, hogy a veszélyhelyzet idején igényli-e továbbra is az ellátást, vagy annak igénybevételét elutasítja a veszélyhelyzet idejére. A nyilatkozatot dokumentálni kell.

Az idősebb korosztály a koronavírus kiemelt rizikócsoportját képviseli, így elengedhetetlen a prevenciós intézkedések fokozott betartása az idősek ellátását végző szociális szolgáltatások esetében. A szolgáltatók/intézmények csökkentsék minimálisra, lehetőség szerint szüntessék meg a székhelyen és telephelyeken (a továbbiakban együtt: székhelyen) a személyes kontaktussal járó ügyfélforgalmat. A szolgáltatást igénybevevő személyekkel kapcsolatos ügyintézését telefonos, illetve elektronikus úton történő ügyintézéssel kell kiváltani.

Javasolt továbbá:

o A bejáratnál felhívás kihelyezése szükséges az ügyfélszolgálat telefonos vagy elektronizált módjáról.

o A szolgáltató jelöljön ki legalább egy munkatársat az ügyfélszolgálati feladatokra.

o A székhelyen történő, elkerülhetetlen személyes ügyfélfogadás helyét lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy:

 a dolgozók és az igénybevevő közötti távolság az ügyintézési idő alatt a 1,5 m-t meghaladja,

 az igénybevevő számára a székhelyre történő belépéskor biztosítson a szolgáltató/intézmény felügyelt vagy irányított kézmosási, kézfertőtlenítési lehetőséget,

 több ügyfél esetén az egyes ügyfelek az épületen kívül várakozzanak,

 az igénybevevő távozását követően az ügyfélszolgálati iroda/helyiség fertőtlenítését és alapos szellőztetését biztosítani kell.

Étkeztetés

A helyben fogyasztást és az étel elvitelének lehetőségét meg kell szüntetni. A napi egyszeri meleg étel biztosítását minden esetben kiszállítással kell megvalósítani, lehetőség szerint egyszer használatos edényekben. Többször használatos eszközök fertőtlenítéséről a szolgáltatónak kell gondoskodnia.

Házi segítségnyújtás

A szolgáltatást igénybevevő személyek körében fel kell mérni, hogy kik azok a személyek, akik természetes támogató környezettel nem rendelkeznek, ellátásuk kizárólag a szociális szolgáltatótól várható.

A gondozó:

 A házi segítségnyújtás biztosítása során az igénybevevő ellátását megelőzően védőfelszerelés felvétele kötelező (pl. gumikesztyű) az országos tisztifőorvos által meghatározottak szerint.

 A munkafolyamatok elvégzését követően vegye le a védőruházatot, és fertőtlenítse a kezét az országos tisztifőorvos által meghatározottak szerint, továbbá naponta többször fertőtlenítse a használati tárgyait (pl. telefon, lakáskulcs).

 A gyógyszerkiváltás folyamata a veszélyhelyzet kihirdetése miatt egyszerűbbé vált. A patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg Társadalombiztosítási Adóazonosító Jelét (TAJ), és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.

A szolgáltató:

 Bevásárlás esetén javasolt azt úgy szervezni, hogy minél kevesebb helyről kerüljön sor a beszerzésre, csökkentve ezzel az érintkezések számát.

 Végezzen kockázatelemzést a tekintetben, hogy mely tevékenységek (pl. ablaktisztítás) maradhatnak el a szolgáltatásnyújtás során, és mely tevékenységekre kell fokozottabb figyelmet fordítani (pl. egészségügyben dolgozó hozzátartozó kiesése miatt jelentkező többletfeladatok).

 Alakítsa ki az egészségügyi alapellátással történő elektronikus kapcsolattartást.

 Biztosítson fertőtlenítő szereket (hordozható kézfertőtlenítőszer, fertőtlenítő törlőkendő) és védőfelszerelést a gondozók számára.

 Gondoskodjon a védőfelszerelés tisztításáról, fertőtlenítéséről.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az igénybevevő otthonában végzett tevékenységek vonatkozásában a házi segítségnyújtásra írottak irányadók.

Nappali ellátás

o Az idősek klubjának működését és szolgáltatásnyújtását a veszélyhelyzetre tekintettel átalakítani szükséges. A nappali intézmény épületében nyújtott szolgáltatások teljes felfüggesztése szükséges.

o A nappali ellátást nyújtó intézmény fürdője, mellékhelyisége a veszélyhelyzet idején ügyfél által nem használható.

o A nappali ellátást nyújtó intézmény veszélyhelyzet idején ügyfél számára nem nyújt mosási, ruhatisztítási lehetőséget.

o Az idősek ellátást a nappali ellátásban dolgozó munkatársak, az önálló életvitelük fenntartása érdekében szükséges szolgáltatásokkal kell, hogy biztosítsák (p. bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés).

o A bejáratnál felhívás kihelyezése szükséges a megváltozott szolgáltatási rendről és az összes kapcsolódó elérhetőségről (weboldalak, Facebook csoportok, Skype címek, telefonszámok, email címek, stb.)

o Az ellátás nyújtásához kapcsolódó dokumentációt vezetni szükséges, és a KENYSZI-ben is változatlan módon, nappali ellátásra kell jelenteni.

Hajléktalan személyek ellátása területén:

A hajléktalan emberek életformájukból és jellemzően legyengült egészségi állapotukból adódóan a koronavírus kiemelt rizikó csoportjait képviselik, így elengedhetetlen a prevenciós intézkedések betartása az ellátásukat végző szociális szolgáltatások esetében.

Nappali ellátás

A hajléktalan személyek sajátossága, hogy nem rendelkeznek lakhatással, vagy egyéb, a hajléktalan személyek ellátására hivatott intézményben töltik éjszakáikat. Mindezt figyelembe véve számukra az alapvető higiénét biztosító szolgáltatásokat továbbra is lehetővé kell tenni (mosás, fürdés, tisztálkodás), valamint biztosítani kell az étkezéshez való feltételeket. A szolgáltatások közül a felügyelet szolgáltatási elem biztosítása nem elhagyható, azonban az alapvető szükségletek kielégítésén túl a többi nyújtandó szolgáltatást csak kifejezetten indokolt esetben kell biztosítani az ellátottak számára. Szükségszerű ügyintézés esetén kerülni kell a személyes kontaktust, telefonos vagy elektronikus ügyintézés az alap protokoll.

Azon nappali melegedők esetében, amelyek éjjeli menedékhellyel azonos telephelyen találhatóak, célszerű biztosítani a folyamatos intézményben történő benntartózkodás lehetőségeit.

o Az intézménybe való belépéskor javasolt a hajléktalan személy testhőmérsékletének ellenőrzése. Amennyiben a hajléktalan személy lázas, értesíteni kell a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvost.

o Az intézménybe való belépéskor – és az intézménybe való tartózkodás ideje alatt akár többször is – szükséges az alapvető kézfertőtlenítés megtétele, kéz higiéné fenntartása, melyet a munkatársnak célszerű figyelemmel kísérni, ellenőrizni.

o Fokozottan figyelni kell arra, hogy a kézfertőtlenítésen túl az ellátottak meg is fürödjenek, melyhez törölközőt kell biztosítani, és azt a használat után az arra kijelölt helyen (zárt tárolóban) mosásig tárolni. A használt törölközőket szükséges naponta 90 fokon kimosni.

o A kéz higiénéről való tájékoztatás (plakát, piktogram a kézmosók fölött) szükséges.

o Az intézménybe csak annyi ellátott engedhető be egyszerre, hogy az egymástól számított 1,5 méteres távolság biztosítható legyen.

o Javasolt az ellátottak több turnusban történő intézménybe való beengedése, így biztosítva a zsúfolt környezet elkerülését.

o A több turnus biztosításához szükséges lehet az intézményben eltöltött idő maximalizálása.

o Javasolt, hogy egy ellátott csak egy nappali melegedőt látogasson (lehetőleg minden nap ugyanazt).

o A munkatársak a szolgáltatások biztosításának fenntartása érdekében lehetőség szerint viseljenek védőfelszerelést (pl. gumikesztyű), az ellátottak ruháit minden esetben 60 fokon mossák.

o Az intézményben lévő felületeket naponta több alkalommal (minimum két óránként) fertőtleníteni szükséges, különös tekintettel az asztalokra, székekre, és minden olyan tárgyra, amelyet az ellátottak saját maguk kezelnek (pl.: mikrohullámú sütő).

o Célszerű kerülni az ellátott és ellátott közötti közeli (1,5 méteren belüli) kontaktust, továbbá célszerű ugyanezen kontaktusok kerülése az ellátottak és az intézmény munkatársai között is.

Népkonyha

o A népkonyhai ellátás esetében elvitellel lehet és ajánlott biztosítani a szolgáltatást: az ételt egyszer használatos dobozba műanyag evőeszközzel kell átadni az igénybevevőnek úgy, hogy az átadó és átvevő ne érintkezzen közvetlenül.

o Amennyiben ez nem megvalósítható, akkor a helyben fogyasztás sorána következőket szükséges betartani:

 A népkonyhai szolgáltatás igénybevétele során szükséges az alapvető kézfertőtlenítés megtétele, kéz higiéné fenntartása, melyet a munkatársaknak kiemelt figyelemmel kell kísérni, betartatni és ellenőrizni.

 A kéz higiénéről való tájékoztatás (plakát, piktogram a kézmosók fölött) szükséges.

 Az intézménybe csak annyi ellátott engedhető be egyszerre, hogy az egymástól számított 1,5 méteres távolság biztosítható legyen. Amennyiben az intézmény épülete rendelkezik udvarral, az étkezés a szabadban is biztosítható.

 Javasolt az ellátottak több turnusban történő intézménybe való beengedése, így biztosítva a zsúfolt környezet elkerülését.

 A több turnus biztosításához szükséges lehet az intézményben eltöltött idő maximalizálása.

Utcai szociális munka

o A személyes, az ellátottak számára nyitva álló helyiségben történő ügyfélfogadási idő felfüggesztése indokolt.

o Szükséges minimum heti egy alkalommal a szokásos útvonal végigjárása, kifejezetten azok felkeresése, akik telefonon nem érhetők el. Amennyiben így humán erőforrás kapacitások szabadulnak fel, azok kerüljenek átcsoportosításra a nappali melegedőbe.

o Lehetőség szerint telefonos tanácsadás, ügyintézés a visszahívás lehetőségével, ha az ellátott rendelkezik ehhez eszközzel.

o Az ellátottak alapvető higiénés állapotának javítására való ösztönzés (az intézmények által biztosított rendszeres tisztálkodási lehetőség igénybevételével) elengedhetetlen.

o A közterületen az utcai szociális munkás a veszélyhelyzet ideje alatt csak krízisintervenciót végez, egyéb halasztható teendőit, feladatait elhalasztja.

o Az utcai szociális munka keretében csak a legszükségesebb esetében végez szállítást, azt azonban védőfelszerelésben teszi (gumikesztyű, esetleg védőszemüveg és köpeny).

o Az utcai szociális munka végzésére alkalmas gépkocsit, és a feladat végzéséhez kapcsolódó eszközöket minden szállítást követően, de legalább naponta alaposan fertőtleníteni szükséges. Az autók belső terében célszerű mosható vagy egyszer használatos védőborítás használata.

o A munkatársak folyamatosan viseljenek védőfelszerelést, az ellátottakkal kerüljék a közeli 1,5 méteren belüli kontaktust.

Fogyatékos személyek ellátása területén:

A fogyatékos személyek csoportja rendkívül heterogén – a szervi fogyatékosság, az intellektuális képességzavar, idegrendszeri fejlődési rendellenesség, halmozott fogyatékosságok, társuló betegségek – így az idősek mellett szintén a koronavírus kiemelt rizikó csoportját képviseli, így elengedhetetlen a prevenciós intézkedések betartása az ellátásukat végző szociális szolgáltatások esetében.

Nappali ellátás

o A fogyatékos személyek nappali intézményének működését és szolgáltatásnyújtását a veszélyhelyzetre tekintettel átalakítani szükséges. A nappali intézmény épületében nyújtott szolgáltatások felfüggesztése indokolt. A fogyatékos személyek ellátását a nappali ellátásban dolgozó munkatársak, az önálló életvitelük támogatása érdekében szükséges szolgáltatásokkal kell, hogy biztosítsák (pl. a nappali ellátás keretében biztosított étel kiszállítása, bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás.)

o A nappali ellátást nyújtó intézmény fürdője, mellékhelysége a veszélyhelyzet idején ügyfél által nem használható.

o A nappali ellátást nyújtó intézmény veszélyhelyzet idején ügyfél számára nem nyújt mosási, ruhatisztítási lehetőséget.

o Bejáratnál felhívás kihelyezése szükséges a megváltozott szolgáltatási rendről és az összes kapcsolódó elérhetőségről (weboldalak, Facebook csoportok, Skype címek, telefonszámok, email címek, stb.)

Támogató szolgáltatás

Az igénybevevők várható otthonmaradása miatt a támogató szolgálat szállító szolgáltatásának kihasználtsága várhatóan csökkeni fog, ezért a felszabaduló munkaerőt javasolt a személyi segítség területére átcsoportosítani.

o A szolgáltatáshoz használt gépjárművet és a segédeszközöket rendszeresen fertőtleníteni szükséges.

o A veszélyhelyzet időtartama alatt kerülni kell a csoportos szállításokat, ezzel csökkentve a fertőzésveszélyt!

A személyi segítést végző munkatárs:

 az igénybevevő ellátását megelőzően fertőtlenítse a kezét, vegye fel a védőfelszerelést (pl. gumikesztyű),

 a munkafolyamatok elvégzését követően vegye le a védőruházatot, és fertőtlenítse a kezét.

o A támogató szolgálat gépkocsija használható személyes gondoskodást végző személyek szállítására a tömegközlekedés használatából fakadó kockázatok minimalizálása érdekében.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása területén:

Nappali ellátás

o A pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali intézményének működését és szolgáltatásnyújtását a veszélyhelyzetre tekintettel átalakítani szükséges. A nappali intézmény épületében nyújtott szolgáltatások, felfüggesztése indokolt.

o A nappali ellátást nyújtó intézmény fürdője, mellékhelysége a veszélyhelyzet idején ügyfél által nem használható.

o A nappali ellátást nyújtó intézmény veszélyhelyzet idején ügyfél számára nem nyújt mosási, ruhatisztítási lehetőséget.

o Bejáratnál felhívás kihelyezése szükséges a megváltozott szolgáltatási rendről és az összes kapcsolódó elérhetőségről (weboldalak, Facebook csoportok, Skype címek, telefonszámok, email címek, stb.) Kiemelten fontos az ügyeletet nyújtó pszichiátriai elérhetőségek kifüggesztése.

o A nappali ellátásban dolgozó munkatársak a következő módon biztosítják szolgáltatásokkal a pszichiátriai betegek önálló életvitelének támogatását:

 A munkatársak a szolgáltatási helyen biztosítják az alábbi szolgáltatásokat online eszközökkel vagy teflonon (telefonos elérés esetén az ingyenes visszahívás lehetőségét biztosítani szükséges):

 tanácsadás

 esetkezelés

 krízishelyzetek kezelése

 információnyújtás

o Indokolt esetben, online vagy telefonos bejelentés után az igénybevevő lakóhelyén az alábbi szolgáltatásokat indokolt biztosítani:

 nappali ellátás keretében biztosított étel kiszállítása

 krízisintervenció

 Személyes találkozás alkalmával a dolgozónál szükséges, hogy legyen kézfertőtlenítő, amit az ellátott otthonában való megérkezéskor és távozáskor is használnia kell. Gumikesztyű használata szintén szükséges.

 A találkozás alkalmával a 1,5 m távolság megtartása javasolt, kivéve, ha a krízishelyzet során életét, vagy testi épséget veszélyeztető helyzet áll fent.

Közösségi ellátások

o Minden ellátott tájékoztatása a megváltozott szolgáltatási rendről és az összes kapcsolódó elérhetőségről (weboldalak, Facebook csoportok, Skype címek, telefonszámok, email címek, stb.)

o A szolgáltatás munkatársai biztosítják az alábbi szolgáltatásokat online eszközökkel vagy telefonon (telefonos elérés esetén az ingyenes visszahívás lehetőségét biztosítani szükséges):

o tanácsadás

o esetkezelés

o mentális gondozás

o krízishelyzetek kezelése

o információnyújtás

o Indokolt esetben, online vagy telefonos bejelentés után az igénybevevő lakóhelyén biztosítsa az alábbi szolgáltatásokat:

o esetkezelés

o krízisintervenció

 Személyes találkozás alkalmával a dolgozónál szükséges, hogy legyen kézfertőtlenítő, amit az ellátott otthonában való megérkezéskor és távozáskor is használnia kell. Gumikesztyű használata szintén szükséges.

 A találkozás alkalmával a 1,5 m távolság megtartása javasolt, kivéve, ha a krízishelyzet során életét, vagy testi épséget veszélyeztető helyzet nem áll fent.

Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

 Az alacsonyküszöbű szolgáltatás szolgáltatási helyének látogatása – krízishelyzet kivételével – nem javasolt, ott programot, csoportos tevékenységet szervezni nem lehet (drop-in jellegű szolgáltatások).

 A szolgáltatási helyen ügyelet biztosítása szükséges, a nehezen elérhető, magas kockázatú ellátottakkal való kapcsolattartás érdekében az alábbi szolgáltatások nyújtásával:

o információnyújtás

o krízisintervenció

 Személyes találkozás alkalmával javasolt a gumikesztyű használata.

 A találkozás alkalmával a 1,5 m távolság megtartása javasolt, kivéve, ha a krízishelyzet során életét, vagy testi épséget veszélyeztető helyzet nem áll fent.

 Bejáratnál felhívás kihelyezése a megváltozott szolgáltatási rendről és az összes kapcsolódó elérhetőségről (weboldalak, Facebook csoportok, Skype címek, telefonszámok, email címek, stb.)

 A szolgáltatás munkatársai biztosítják az alábbi online eszközökkel vagy telefonon (telefonos elérés esetén az ingyenes visszahívás lehetőségét biztosítani szükséges):

o tanácsadás

o esetkezelés

o krízishelyzetek kezelése

o információnyújtás

 Utcai megkereső munka biztosítása szükséges az alábbiak betartatásával:

 Csak krízisintervenciót végez, egyéb halasztható teendőit, feladatait elhalasztja.

 Személyes találkozás alkalmával szükséges a gumikesztyű használata.

 A találkozás alkalmával a 1,5 m távolság megtartása javasolt, kivéve, ha a krízishelyzet során életét, vagy testi épséget veszélyeztető helyzet nem áll fent.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz külön útmutató kerül kiadásra.

Budapest, 2020. március 18.

Prof. Dr. Kásler Miklós

miniszter

Utolsó módosítás dátuma: 2024. 05. 29. 01:07

up