Hírek

2020. 02. 10., Hétfő, 10:39 Tájékoztatás őstermelők részére az önkormányzati adóhatósághoz történő bejelentkezésről!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § (1) bekezdése értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Az adó alanya a vállalkozó [Htv. 35. § (2) bekezdés]. A Htv. 52. § 26. pontja szerint vállalkozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,

c) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll,

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak;

 

A 2018. január 1-jén hatályba lépett adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdése szerint az adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az adóhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy törvény eltérően nem rendelkezik.

Az Art. 18. §-a úgy rendelkezik, hogy az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a bejelentkezés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ezért kérem, szíveskedjen kötelezettségének eleget tenni amennyiben ennek még nem tett eleget (nyomtatvány elérhetősége: kapolyikoh.hu/nyomtatvanyok).

Amennyiben kérdése lenne, kérem keresse Benedek Tibornét (Erika) az alábbi elérhetőségen: 84-525-261 vagy 84-525-262.

Kapoly, 2020. február 5.

Hajas Endre

jegyző

 

 

Utolsó módosítás dátuma: 2024. 05. 29. 01:07

up