Hírek

2020. 11. 10., Kedd, 08:15 Pályázat falugondnoki munkakör betöltésére Kapoly községben

Kapoly község Önkormányzata polgármestere úgy dönt, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet falugondnok munkakör betöltésére az alábbiak szerint:

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                                               Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

8671 Kapoly, Kossuth utca 56.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, a falugondnoki szolgáltatás a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben, valamint a falugondnoki szolgálat szakmai programjában foglaltak szerint történő falugondnoki tevékenység ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

                                                           Magyar állampolgárság,

                                                                               Cselekvőképesség,

                                                                               Büntetlen előélet,

                                                                               8 általános,

                                                                               B kategóriás jogosítvány,

                                                                               falugondnoki alapképzettség,

                                                                               vagy megszerzésének vállalása,

                                                                               egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott, a pályázó személyes motivációit, kompetenciáját is tartalmazó részletes önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes vezetői engedély másolata, nyilatkozat a falugondnoki képzésen való részvétel vállalásáról, nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázat nyílt testületi ülésen történő elbírálásához, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

                       2021. január 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vidus Lajos polgármester nyújt, a 84/320-801 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Kapoly Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8671 Kapoly, Kossuth utca 56.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Falugondnok.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Kapoly Községi Önkormányzat polgármestere bírálja el. A polgármester fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálásának a határideje: 2020. december 3.


 


up