Hírek

2020. 09. 28., Hétfő, 09:25 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

 1. tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
 2. az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,

bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,

bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

A program célja:

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.

A tanulók

 • a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2021. január 22-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2021. január 29-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
 • A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2021. január 23. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2021. január 28. 14.00 óra).

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további információk érhetők el a www.ajtp.hu honlapon.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság).

A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
 2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
 3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
 4. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
 5. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban,
 6. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),
 7. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
 8. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).

 (Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)

A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2020. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.

A pályázatot legkésőbb 2020. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: " Arany János Tehetséggondozó Program".

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2021. február 10-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2021. február 19-éig a felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni. (A 2021. február 10-éig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu).

A program leírása letölthető:

Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja - Az Arany János Tehetséggondozó Program tevékenység- és foglalkozásrendszere

 

A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:

 

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium

Programfelelős: Pénzes Attila

 

OM azonosító: 032284
2660 Balassagyarmat,

Deák Ferenc utca 17.
Tel: +36 35 300-011
www.balassi-bgy.sulinet.hu

Partnerintézmény:

Madách Imre Kollégium

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Programfelelős: Gűth Tamás

 

OM azonosító: 036378
7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: +36 74 451-719

www.pseg.hu

 

 Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Antal Andrea

 

OM azonosító: 031598
3300 Eger, Ifjúság út 2.
Tel: +36 36 324-808

www.szilagyi-eger.hu

Eötvös József Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Hévizi Márta

 

OM azonosító: 201173

2890 Tata, Tanoda tér 5.

Tel: +36 34 587-568

www.eotvos-tata.sulinet.hu

 

Földes Ferenc Gimnázium

Programfelelős: Kovács Attiláné

 

OM azonosító: 029379
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.

Tel: +36 46 508-459
www.ffg.hu

Partnerintézmény:

Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye

 

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Bancsó Andrea

 

OM azonosító: 036725
9730 Kőszeg, Hunyadi János utca 10.
Tel: +36 94 360-131
www.jurisich-koszeg.sulinet.hu
 

 

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium

Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella

 

OM azonosító: 034141
7400 Kaposvár,

Bajcsy-Zsilinszky utca 17.
Tel: +36 82 512-128
www.tancsics.hu

Partnerintézmény:

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium

Kecskeméti Katona József Gimnázium

Programfelelős: Buday Rezső

 

OM azonosító: 027944
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: +36 76 481-583

www.kjg.hu

Partnerintézmény:

Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium

 

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Csörszné Tar Enikő

 

OM azonosító: 033648
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: +36 45 410-045
www.besi.hu
 

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Székely Mária

 

OM azonosító: 028375
5650 Mezőberény, Petőfi Sándor út 13-15.
Tel: +36 66 515-578

www.psgsuli.hu

Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium

Programfelelős: Dr. Löveiné Hadnagy Katalin

 

OM azonosító: 031603
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: +36 36 536-070, +36 36 325-311
www.nejanet.hu

 Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Nagy Andrea

 

OM azonosító: 033652
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 29-37.
Tel: +36 42 500-567
www.zrinyinyh.hu

 

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

Programfelelős: Béresné Tímár Andrea

 

OM azonosító: 027397
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: +36 72 518-460
www.leoweypecs.hu

Partnerintézmény:

Pécsi Kodály Zoltán Kollégium

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Kovács Csaba

 

OM azonosító: 030695
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: +36 96 526-044

www.revai.hu

 

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Dusicza Erika

 

OM azonosító: 029280
3950 Sárospatak, Arany János utca 3-7.
Tel: +36 47 312-140
www.avgsp.hu
 

 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Programfelelős: Plugor Magor

 

OM azonosító: 029743
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel: +36 62 548-936

www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Partnerintézmény:

Szegedi Városi Kollégium

 

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Programfelelős: Gajda Péter

 

OM azonosító: 030192
8000 Székesfehérvár, Budai út 7.
Tel: +36 22 506-162
www.telekiblanka.hu

Partnerintézmény:

Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium

 

Tóth Árpád Gimnázium

Programfelelős: Barta Erzsébet

 

OM azonosító: 031199
4024 Debrecen, Szombathi István utca 12.
Tel: +36 52 411-225
www.totharpadgimnazium.hu

Partnerintézmény:

Gulyás Pál Kollégium

 

Türr István Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Grőber Attila

 

OM azonosító: 037185
8500 Pápa, Fő utca 10.
Tel: +36 89 324-394
www.turrgimnazium.hu
 

Varga Katalin Gimnázium

Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva

 

OM azonosító: 035990
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: +36 56  512-240
www.varga-szolnok.sulinet.hu

Partnerintézmény:

Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium

 

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Programfelelős: Kiss Zsolt

 

OM azonosító: 037632

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 30.

Tel: +36 92 313-490

www.zmgzeg.sulinet.hu

Partnerintézmény:

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium

 


up